Waarom?

Waarom werkt Boete en Verzoening op Joodse begraafplaatsen?

De christelijke ‘Stichting voor Boete en Verzoening met Israël en anderen (B&V) heeft als doel om mensen en volken die terecht verwijten hebben tegen christenen of ‘christelijk’ Nederland, recht te doen en te verzoenen. Om dit doel te bereiken probeert de stichting christenen te laten beseffen dat fouten die christenen in het verleden hebben begaan, met woord en daad erkend moeten worden.

Israël

Christenen hebben grote fouten gemaakt

Ten opzichte van volken tegenover wie christenen grote fouten hebben gemaakt, neemt het Joodse volk (lsraël) een allereerste en unieke plaats in. Hierbij gaat het niet om een aantal incidentele fouten maar om een algemene opvatting die Joden beschouwt als tweederangs mensen. Dit antisemitisme was al veel langer in de hele Europese samenleving aanwezig, gevoed door de theologie dat de Kerk de plaats van Israël zou hebben ingenomen in het verbond met God.

Al heel vroeg begon de beschuldiging van godsmoord en werden Joden door ‘de Kerk’ gezien als door God verworpen en daarom zonder toekomst. Van veel rampen die steden en landen troffen kregen zij de schuld, waardoor ze altijd weer verbannen, beroofd en zelfs vermoord werden. En vaak ging dit uit van de Kerk, díe beweerde het enige volk van God te zijn.

En die afwijzing, die al in de eerste eeuwen van de vroege Kerk begon, betrof Gods oogappel, het volk van Gods ontferming, waar de Kerk onlosmakelijk mee verbonden is!

Vergeving

Diep betreuren wij de wandaden

Diep betreuren wij de wandaden die eeuwenlang in de naam van Jezus Christus de joodse gemeenschap zijn aangedaan. Wij herroepen daarom de vooroordelen, haat, hebzucht en hoogmoed en we veroordelen alle geweld dat tegen de Joden is gepleegd en nog steeds wordt gepleegd. Jezus kwam om Leven te geven; wij vragen vergeving dat Zijn naam door Joden nog steeds geassocieerd wordt met de dood, omdat joodse gemeenschappen met een beroep op Zijn naam en soms met het kruis in de hand werden vernederd en vermoord.

Reine

Niet weer wegkijken

Wij willen in het reine komen met God en met het joodse volk, en bidden dat we niet vergeten en niet weer wegkijken. We beseffen hoezeer we als kerken gemakkelijk op een verkeerd spoor kunnen zitten en ernstig falen in het doen wat God van ons vraagt. In deze tijd van weer oplaaiend antisemitisme willen we dat van harte erkennen en daarbij ons voor God verootmoedigen. We bidden Hem om de wijsheid én de moed die wij nodig hebben om Jezus te volgen in het opkomen voor mensen die onrecht lijden in deze wereld.

Verzoening

Het verlangen naar Verzoening

Bij Joden staan begraafplaatsen in veel hoger aanzien dan bij christenen. Je kunt christen worden door een persoonlijke keuze voor Jezus Messias, maar Jood ben je meestal door afstamming. Daarom is de band met het voorgeslacht zoveel sterker. Hun graven mogen niet geruimd worden en worden generaties lang nog bezocht. De grafstenen zijn voor Joodse mensen zoiets als een identiteitsbewijs, omdat veel Joodse archieven in het verleden zijn vernietigd.

Wanneer je tot een volk behoort dat voortdurend met uitroeiing wordt bedreigd, moet je je kinderen naar een plaats kunnen brengen waarvan je kunt zeggen: “Hier liggen onze voorouders. Zij hebben geleefd, zij hebben bestaan. Een grafsteen is het bewijs voor onze geschiedenis.”

Vanuit dit besef is hulp bij het onderhouden van hun begraafplaatsen voor Joden een sterk bewijs van ons verlangen naar Verzoening.