Deze brief werd op diverse belangrijke plaatsen langs de route voorgelezen, zowel aan Moslims als aan Joden, en in aangepaste vorm ook aan Oosters-Orthodoxe Christenen.

Aan deze tocht hebben zowel Piet van ’t Hoog (Keulen 1996 en Jeruzalem 1999) als Wout Bouwman (Hongarije, Servië en Bulgarije 1996) deelgenomen.

Spijtbetuiging / Schuldbekentenis.
n.a.v. het gedenken van de eerste kruistocht
(1096 tot 1099)
van Keulen naar Jeruzalem

Met deze brief willen wij onze spijt betuigen over de manier waarop de Kruisvaarders in het verleden door uw land getrokken zijn, in de naam van Christus.

Negenhonderd jaar geleden droegen onze voorouders de naam van Jezus Christus in oorlog dwars door Europa naar het Midden Oosten. Gedreven door angst, hebzucht en haat, hebben zij de naam van Christus verraden. Hun handelen was tegenstrijdig aan het onderwijs en het karakter van Jezus. Zij hebben het kruis als een zwaard over uw land gebracht, waardoor de ware betekenis hiervan: verzoening, vergeving en onbaatzuchtige liefde, teniet gedaan werd.

Bij de herdenking van de eerste kruistocht dragen ook wij de naam van Jezus Christus met ons mee. Wij willen dezelfde weg gaan als de kruisvaarders, om onze excuses aan te bieden voor hun daden en de ware boodschap van het kruis laten zien. Diep betreuren wij de afgrijselijke wandaden van onze voorouders in de naam van Jezus Christus. Wij herroepen hebzucht, haat en angst en veroordelen alle geweld dat gedaan is in Jezus naam.

Jezus de Messias kwam om leven te geven; vergeef ons dat we toegestaan hebben dat Zijn naam geassocieerd werd met dood. Mogen wij u alstublieft vragen de ware betekenis van Zijn woorden te ontvangen.

“De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om het goede nieuws te brengen aan mensen die lijden en worden verdrukt, om te verbinden wier hart verbroken is, om aan gevangenen vrijlating te verkondigen en aan de geboeiden terugkeer naar het licht, het leven en de vrijheid, om uit te roepen een jaar van het welbehagen van onze God.”